ISO Sertifikati

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001

 

Radi dostizanja vodeće pozicije na tržištu Srbije a i šire rukovodstvo KOMERC PROGRES d.o.o. Inđija je odlučilo da uvede integrisani sistem menadžmenta prema standardima SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2007.

 
Suština politike integrisanog sistema menadžmenta je da se kvalitetnim i po ceni pristupačnim proizvodima uz racionalno angažovanje svih resursa, zadovolje svi zahtevi kupaca i premaše njihova  očekivanja, a da se pri tome zaštiti zdravlje i bezbednost zaposlenih, ne ugrozi životna sredina i do kraja ispoštuju domaći zakoni i propisi  i direktive Evropske Unije
 
KOMERC PROGRES d.o.o. nastoji da kontinuirano prati i identifikuje nove potrebe kupaca i iste zadovoljava održavanjem premium nivoa kvaliteta i diferenciranošću predmeta prodaje i sopstvenih proizvoda, isporukom na traženom mestu, u traženo vreme i po konkurentnim cenama.
 
Opšti cilj kvaliteta KOMERC PROGRES-a je da se kroz održavanje ciljanog nivoa kvaliteta u svim segmentima poslovanja, pojedinačnim procesima i aktivnostima kontinuirano ostvaruje i stalno poboljšava nivo servisiranja zahteva kupaca i prevaziđu njihovi zahtevi i očekivanja.
 
Opšti cilj zaštite životne sredine je da se realizacijom procesa poslovanja preduzeća ne ugrozi životna sredina, već da se unapredi
 
Opšti cilj zdravlja i bezbednosti na radu je da se uspostave zdrava i bezbedna radna mesta za zaposlene i da se zaštiti zdravlje zaposlenih i eksternih lica
 
Posebne ciljeve smo uskladili sa Politikom integrisanog sistema menadžmenta, definisali ih prema svojim kapacitetima, resursima i mogućnostima, a postavili smo ih kao dugoročne (desetogodišnje), srednjoročne (petogodišnje) i kratkoročne (godišnje).
 
Postavljene ciljeve postižemo prvenstveno orijentacijom ka potrebama kupaca, efektivnom organizacijom, stručnošću, predanim radom, stalnim unapređivanjem svih aktivnosti, usavršavanjem kadrova i primenom savremenih informacionih tehnologija, a za konačnu ocenu naše uspešnosti najvažniji su stavovi naših kupaca.
 
Ostvarivanje ciljeva zavisi od ukupnog angažovanja svih zaposlenih u preduzeću, od kojih se očekuje da izvršavaju svoje poslove i zadatke u skladu sa važećim procedurama, da ukažu na probleme i neusaglašenosti sistema i da predlažu bolje načine izvršavanja zadataka
 
Ostvarivanje postavljenih ciljeva proveravamo kroz analize: zadovoljstva kupaca i krajnjih korisnika, odstupanja ostvarenih rezultata od planiranih, učešća na tržištu i finansijskih rezultata
 
Rukovodstvo preduzeća se u potpunosti obavezuje na primenu, održavanje i stalno poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta  i ostvarenje postavljenih ciljeva.
 
Inđija, 26.06.2010.godine                                                                                            
Direktor
Vesna Ivaniš

Sedište Kompanije Inđija

Cara Dušana 17, 22320 Inđija
Tel: +381(0)22 551 616   
Fax: +381(0)22 551 292
Email: office@komercprogres.com

 
 

Predstavništvo Beograd

Karađorđeva broj 61, 11000 Beograd
Tel: +381(0)11 263 0266
Mob: +381(0)63 659 800